گروه مهندسی زیما ، در تمام نقاط و شهرهای ایران، خدمات رسانی انجام می دهد.