معایب کابین دوشبرخی از معایب کابین دوش به تفصیل ذیل عبارتند از :عدم وجود حریم خصوصیکابین دوش (کابین حمام) حریم خصوصی کافی را ایجاد نمی‌کند. چرا که از دیوارهای شیشه‌ای ساخته شده اند. برای فضایی تجاری که مردم از حمام مشترک استفاده می‌کنند، این نوع...