نرده شیشه ای  پله گردشیک ترین نوع نرده شیشه ای ، نرده شیشه ای پله گرد است  که با توجه به طراحی و معماری داخلی خانه نصب می شود.در فضاهای داخلی از نرده شیشه ای معمولا به عنوان نرده راه پله استفاده میشود. اگر خانه...