نرده شیشه ای اسپیگتیکی دیگر  از روش ها برای نصب نرده شیشه ای ، روش  نصب یه شیوه نرده شیشه ای اسپیگت است . این شیوه  اجرایی بسیار سریع می باشد ، پنل شیشه ای با دوپایه ی اسپیگت به زمین مهار می گردد. اگرطول...