آغاز قرن بیستم در واقع عصر فضا و زمان نام گذاری شده است، عصرزیبایی شناسی در حرکت، متغیر بودن و هیجان در ماشین. پل شبارت در کتاب معماری شیشه ای خود در سال ۱۹۱۴ می نویسد.ما بیشتر زندگیمان را در اتاق های بسته سر کرده...