معایب نرده شیشه ای : به طور مختصر برخی از معایب نرده شیشه ای عبارتند از : به علت شفاف بودن شیشه قابل مشاهده برای پرندگان و حشرات نیست به همین علت در اثر برخورد با شیشه دچار آسیب خواهند شد.نظافت و تمیز کردن هر دو طرف...